Položek: 0
Cena:0 Kč

Reklamaci zboží lze uplatnit za těchto předpokladů:

 • jsou splněny ustanovení obchodního a občanského zákoníku pro reklamování zboží
 • zboží bylo zakoupeno u firmy Ondřej Maršík Vo-To-Pl
 • reklamace je uplatněna ve stanovené záruční lhůtě
 • zboží má prokazatelné vady

K uplatnění reklamace je nutné předložit:

 • předmět reklamace (vadné zboží) v čistém a kompletním stavu
 • záruční list a další dokumentaci, která byla součástí zboží při prodeji
 • daňový doklad (nebo kopii) k zakoupenému zboží

Reklamace je řešena dvěma způsoby:

 • v souladu s obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění) - zboží bylo zakoupeno podnikatelským subjektem
 • v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění) - zboží bylo zakoupeno k osobní potřebě, ne za účelem podnikání

Reklamaci je možné uplatnit těmito způsoby:

 • osobně na adrese sídla naší firmy
 • poštou na adrese nákupu
 • e-mailem na kontaktních adresách pracovníků řešících reklamace (www.vo-to-pl.cz)
 • u servisního střediska uvedeného v průvodní dokumentaci zakoupeného zboží

Pracovník naší firmy zodpovědný za reklamační řízení:

 • zkontroluje náležitosti nutné k uplatnění reklamace
 • převezme od zákazníka předmět reklamace spolu s průvodní dokumentací
 • vystaví Reklamační list a předá jeho kopii zákazníkovi
 • odešle reklamované zboží výrobci/dodavateli k posouzení oprávněnosti reklamace v záruce - pokud toto posouzení neprovedl sám při příjmu reklamace (jasné případy)

Záruční podmínky:

 • délka záruky na veškeré námi prodávané zboží je 24 měsíců ode dne prodeje, není-li stanovena výrobcem delší (datum prodeje je uvedeno v daňovém dokladu, příp. i v záručním listu)
 • záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškozením zboží při přepravě - tyto škody je nutno řešit s přepravcem při předání zboží (vč. přepravcem naší firmy)
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku umístěny
 • neodbornou instalací/montáží nebo provozem v rozporu s návodem pro montáž a použití
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu pro použití
 • zboží bylo poškozené zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné SN

Způsoby vypořádání reklamace v záruce (tj. bez finanční úhrady zákazníka):

 • výměna (kus za kus) reklamovaného zboží nebo jeho vadné části
 • oprava reklamovaného zboží nebo jeho části
 • vrácení finanční částky účtované za reklamované zboží

Uplatnění reklamace závady vzniklé při přepravě zboží

 • Příjemce zásilky je povinen si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a znatelných poškozeních (včetně přepravního obalu), popř. při částečné ztrátě zásilky, je oprávněn ji nepřevzít. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je nutné za přítomnosti pracovníka dopravce provést detailní prohlídku zboží a vyhotovit příslušný škodní protokol. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Na základě škodního protokolu bude zákazníkovi (po uzavření škodní události s dopravcem) poskytnuta přiměřená sleva, odstraněna závada, nebo dodán nový výrobek. Reklamaci mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, (skryté vady) je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. při první kompletaci (montáži) výrobku a informovat prodávajícího - zasílatele – firmu – Ondřej Maršík Vo-To-Pl-, maximálně však do 24 hod. ode dne doručení zásilky, z důvodu uplatnění reklamace u přepravce. Na pozdější uplatnění reklamace nebude možné, dle Reklamačního řádu přepravce, brát zřetel.

Možnosti řešení neoprávněné reklamace v záruce:

 • oprava předmětu reklamace za finanční úhradu
 • výměna za nový kus za finanční úhradu

Lhůty reklamačního řízení:

 • reklamace dle obchodního zákoníku - dle smlouvy
 • reklamace dle občanského zákoníku - do 30. kalendářních dnů

Vrácení zboží zakoupeného v e-shopu Vo-To-Pl:

 • v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, lze zboží do 14 dnů od převzetí vrátit bez uvedení důvodu (§53 odst. 7). Toto ustanovení se netýká osobně převzatého zboží ve skladu, v Tomicích u Dolních Kralovic
Zapomněli jste heslo? | Registrace
 
Powered by AximSoft.cz
www.aximsoft.cz, info@aximsoft.cz